การใช้เอนไซม์ดัดแปรแป้งมันสำปะหลัง การผลิตฟังก์ชันนัลออลิโกแซ็กคาไรด์ และการประยุกต์ในอาหาร