การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (ปี 2)