การทดสอบประสิทธิภาพของ promoter ที่ใช้สำหรับการพัฒนาพรรณไม้น้ำเรืองแสง