การพัฒนาโรงงานต้นแบบอบแห้งข้าวเปลือกด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับการเทมเปอร์ริ่งและลมร้อนสำหรับโรงสีข้าวขนาดเล็ก และผลกระทบด้วยคุณภาพของข้าวและการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว