การออกแบบและสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งชนิดใหม่เพื่อใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ที่มีการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่อย่างมีแบบแผนและมีสมบัติย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ