การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญชา ชิณศรี, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจและประเมินความเสียหายจากโรครากปมของมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย