การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในมันเส้นด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, exนิติ เติมเศชยานนท์, exทศพล อุมะมาติ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Alternative technique for quality evaluation of cassava chip using NIRS", International Process Analytics & Control Congress (IPAC2013), 27 - 29 สิงหาคม 2013, สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, "เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว", สรุปการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนอนงความต้องการเร่งด่วนของประเทศด้านมันสำปะหลังประจำปีงบประมาณ 2555, 21 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย