การประเมินและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของถิ่นอาศัยของพรรณพืชและสัตว์ป่ีา ในระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Species clarification for the Torrent Frog, Amolops marmoratus complex, samples which were collected from Um Pang Wildlife Sanctuary using 16S DNA sequence", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ "การอนุรักษ์สัตว์ป่า ยุคพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" Wildlife Conservation with ASEAN Conservation Community (ACC) , 19 - 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย