โครงการวิจัยโครงสร้างและคุณภาพของรังสีดวงอาทิตย์ บริเวณโครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ