การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดฯ ให้สอดคล้องกับโอกาสหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า