ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1