การสังเคราะห์สาระการเรียนรู้ด้านวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้คุรุสภาสำหรับคลังอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง