นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าเมล็ดปาล์มน้ำมัน/การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยถั่วลิสงเลียนแบบจากเนื้อเมล็ดในปาล์ม

Publish Year International Journal 1
2013 exส่งศรี สันติสวัสดี, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Process optimization using response surface design for diacylglycerol synthesis from palm fatty acid distillate by enzymatic esterification", Songklanakarin J. Sci. Technol., ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 23-32
Publish Year International Conference 1
2015 exNindya Nindita Sari, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Thermal, Textural and Rheological Attributes of Palm Kernel Paste with Different Fat Contents", 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015): Innovative ASEAN Food Research towards the World, 18 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exสุทธินี สีสังข์, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของโปรตีนเวย์เข้มข้นและกัมอะราบิกต่อคุณสมบัติด้านวิทยากระแส ลักษณะเนื้อสัมผัสและความคงตัวของมายองเนสคอเลสเตอรอลต่า", The Proceeding of 51st Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย