ผลิตภาพที่ดินและผลิตภาพแรงงานของการทำนาปีและนาปรังในประเทศไทย (ภายใต้โครงการศึกษายุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยและพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า)

Publish Year International Journal 1
2013 inนางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Total Factor Productivity of Main and Second Rice Production in Thailand", Applied Economics Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, หน้า 1-22
Publish Year National Conference 1
2016 exนางสาวกนกพร ขุนบรรเทา, inนางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตโดยรวมของข้าวในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 5 "การเกษตรดิจิตอลในพลวัตของเศรษฐกิจโลก", 15 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย