นวัตกรรมชุดตรวจสอบโรคไวรัสในพืชผักตระกูลแตง

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "ชุดตรวจสอบไวรัสพืชแบบรวดเร็ว", เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 51-52
Publish Year National Conference 1
2012 exนางสาววรลักษณ์ ฆะปัญญา, exนายสรรชัย จันทะจร, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของยีนโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคเชื้อ Potato virus Y (PVY) ในเซลล์ E. coli DH5? และการผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะ", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย