ชาติพันธุ์: กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์, "Code Switching in Tai Dam Classrooms in Nakon Pathom, Thailand", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION AND LINGUISTIC STUDIES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, เมษายน 2014, หน้า 1-17