ผลของอาหารที่มีระดับพลังงานและโปรตีนที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพเนื้อและต้นทุนการขุนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน