ผลกระทบของการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ ภายใต้ภาวะวิกฤตอุทกภัยในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2017 exChanakiat Samarnbutra, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting the Success of Supply Chain Integration and the Logistics Performances for Companies in the Automotive Parts Manufacturing Industry in Thailand", วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 1-35
Publish Year International Conference 1
2014 exวิภาวัลย์ แซ่โง้ว, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยของคุณภาพโลจิสติกส์ต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยศาสตร์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง", 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 31 ตุลาคม 2014, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2015 inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดคุณภาพการบริการโลจิสติกส์และความพึงพอใจ โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาววิภาวัลย์ แซ่โง้ว, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพบริการโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยศาสตร์", งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6, 28 มิถุนายน 2014, เมือง อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exสลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และผลการดำเนิงานด้านโลจิสติกส์ ภายใต้ภาวะวิกฤตอุทกภัยในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exชาญชัย เมธาวิรุฬห์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, "โมเดลสมการโครงสร้างของการจัดการสารสนเทศ การบูรณาการ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์และความสามารถในการแข่งขัน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 25 ตุลาคม 2013, เมือง นนทบุรี ประเทศไทย
2013 exชาญชัย เมธาวิรุฬห์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย