การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การในด้านที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และความพึงพอใจในงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท สีมาเทคโนโลยี จำกัด

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Role of Innovation in Implementing Total Quality Management", International Conference on Business and Social Sciences, 22 กรกฎาคม 2014, Sapporo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2015 exนางสาว พรรณปภรณ์ ปราบโจร, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000", การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 7, 12 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exคมสันต์ อินตา, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดต้นทุนคุณภาพในธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 ในประเทศไทย", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2012 exรดามณี พัลลภชนกนาถ, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การในด้านที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และความพึงพอใจในงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท สีมาเทคโนโลยี จำกัด", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย