ความหลากหลายแมงมุมในระบบนิเวศป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

Publish Year International Conference 1
2013 exPrasit Wongprom, exOndrej Kosulic, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Note on spiders in dry dipterocarpforest of Thailand", 19th International Congress of Arachnology Kenting National Park, Taiwan , June 23-28, 2013, 23 - 28 มิถุนายน 2013, Kenting ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2014 exนาย ประสิทธิ์ วงษ์พรม, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, exนาย ทักษิณ อาชวาคม, "ความหลากชนิดและความชุกชุมตามฤดูกาลของแมงมุมกึ่งเรือนยอดในป่าเต็งรังของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา", การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย (The 4th TST conference on Taxonomy and Systematics in Thailand) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 23-25 พ.ค. 2557, 23 - 25 พฤษภาคม 2014