พฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่เย็นจากร้านสะดวกซ์อ 7 - Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Purchasing Behaviour of Chilled Ready-to-Eat Lunch Box from7 - Eleven Convenience Store in Bangkok and Metropolitan Area", Euro-American Conference for Academic Disciplines (Prague 2013) , 28 - 31 พฤษภาคม 2013, ปราก สาธารณรัฐเช็ก