อิทธิพลของหย่อมป่าต่อสังคมนกในพื้นที่โดยรอบผืนป่าตะวันตกประเทศไทย