ภาษาแห่งอำนาจ: การวิเคราะห์วัจนลีลาของภาษากฎหมาย ภาษาการเมือง ภาษาสื่อ และภาษาวิชาการของสังคมไทย

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ADVERTISING LANGUAGE AND PERSUASION", MANUSYA, ปีที่ 2015, ฉบับที่ special 21, เมษายน - สิงหาคม 2015, หน้า 50-59
2015 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "Thai Impersonal Pronouns and Language Power", MANUSYA: Journal of Humanities., ปีที่ Special, ฉบับที่ 21, สิงหาคม 2015, หน้า 14-28
Publish Year National Journal 3
2015 inดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คำกริยาส่วนตัวและคำกริยาสาธารณะในภาษากฎหมาย ภาษาการเมือง ภาษาสื่อ และภาษาวิชาการของไทย", วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 107-126
2014 inดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปลักษณ์ในทำเนียบภำษำกฎหมำย ภำษำวิชำกำร ภำษำกำรเมือง และภำษำสื่อ ของไทย", วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
2014 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "คำกริยาชี้นำในทำเนียบภาษาต่างๆ", วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
Publish Year National Conference 5
2014 inดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อำนาจในภาษากฎหมายไทยที่แสดงโดยคำกริยาบังคับ", ภาษากับอำนาจ, 30 - 31 มกราคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "ตัวบ่งชี้อัตวิสัยในภาษาข่าวไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษากับอำนาจ, 30 - 31 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปิดบังอำพรางเพื่อสร้างอำนาจในภาษาสื่อไทย", การสัมมนาวิชาการ "ภาษากับอำนาจ (Language and Power)", 30 - 31 มกราคม 2014, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปลักษณ์ในทำเนียบภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการ ภาษาการเมือง และภาษาสื่อของไทย", การวิเคราะห์วัจนลีลา : ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา, 18 - 19 ตุลาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2011 inดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาษาโฆษณากับการชักจูงใจ", ภาษาไทยกับการใช้ตามสถานการณ์, 24 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย