การศึกษาพฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exจัญจนา กุลวานิช, "พฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 43-59