การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคกรณีตัวอย่าง เพื่อสร้างความเข้าใจในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินสำหรับนิสิตที่เรียนในรายวิชาการเงินธุรกิจ