การพัฒนาความสามารถในการผ่านรายการค้าไปยังบัญชีแยกประเภทโดชใช้เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือรายบุคคล สำหรับนิสิตที่เรียนรายวิชาการบัญชีการเงิน