ทัศนคติของนิสิตระดับอุดมศึกษาต่อการใช้ภาษาของอาจารย์

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์, "ทัศนคติของนิสิตระดับอุดมศึกษาต่อการใช้ภาษาของอาจารย์", วารสารมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 20, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม 2013, หน้า 167-188