การวิเคราะห์และปรับปรุงค่า Energy Intensity, Carbon Intensity และEco-efficiency ของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยเทคนิคการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต

Publish Year International Journal 1
2013 exChinnawornrungsee, R., exMalakul, P., inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life cycle energy and environmental analysis study of a model biorefinery in Thailand", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 439-444
Publish Year International Conference 3
2013 exViganda Varabuntoonvit, exWorayut Saibuatrong, exBoontham Paweewan, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Cradle to Gate Energy Intensity and Carbon Intensity: A Comparison of Gasoline and Gasohol (Molass-Based Ethanol) in Thailand", The 3rd International Life Cycle Assessment Conference 2013, 4 - 5 พฤศจิกายน 2013, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2013 exWorayut Saibuatrong, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "The Environmental footprint Evaluation of Transportation fuels in Thailand", The 3rd International Life Cycle Assessment Conference 2013, 4 - 5 พฤศจิกายน 2013, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2013 exShinatiphkorn Pongpinyopap, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Optimization for Greenhouse Gas Emissions from Bioethanol in Thailand", The 3rd International Life Cycle Assessment Conference 2013, 4 - 5 พฤศจิกายน 2013, สาธารณรัฐฝรั่งเศส