ผลของการใช้ความร้อนร่วมกับวัตถุเจือปนอาหารเพื่อลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในหอยนางรม (Crassostrea belcheri)