การพัฒนาวิธีการกักเก็บไนซินเพื่อประยุกต์ใช้ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคที่พบในอาหารหมักพื้นเมือง