การศึกษาผลของชนิดพืชอาหารต่อการเติบโตและความสมบูรณ์ของผีเสื้อถุงทองธรรมดา