การวิเคราะทางอุณหพลศาสตร์สำหรับการนำความร้อน

Publish Year National Journal 2
2015 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimum Feed Ratio Analysis for Tri-Reforming of Methane Using Thermodynamic Equilibrium Method", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015
2015 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Numerical Solution for Heat and Mass Transfer of Developing Laminar Mixed Convection of Two-Dimensional Inclined Parallel Plates", วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Engineering Journal), ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 55-62