ความสัมพันธ์ของความสุกแก่ของทุเรียนพันธ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน

Publish Year National Journal 1
2013 inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inนายเจริญ ขุนพรม, exนายยศผล ผลาผล, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, "ความสัมพันธ์ของความบริบูรณ์และระดับการสุกของทุเรียนพันธุ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 97-100
Publish Year National Conference 1
2013 inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inนายเจริญ ขุนพรม, exดร.ยศพล ผลาผล, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, "ความสัมพันธ์ของความบริบูรณ์และระดับการสุกของทุเรียนพันธุ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน", การประชุมวิชาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, เพชรบุรี อื่นๆ ประเทศไทย