ปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต์ PGM- FI ระบบหัวฉีดที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "ไอเสียจากรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง", The 4th Science Research Conference. 12-13 March 2012. Faculty of Science, Naresuan University., 12 - 13 มีนาคม 2012, ไทย พิษณุโลก ประเทศไทย