ผลของอุณหภมูิต่อการสกัดดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์ของฮีโมลิมป์หอยกาบน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus