การใช้พืชฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนด้วยโลหะในพื้นที่ทิ้งเถ้าถ่านหิน

Publish Year International Conference 1
2015 exณัฐญาภรณ์ ศรีบุญปวน, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Remediation of Arsenic Contaminated in Coal Ash Dumping Site using Arachis Pintoi Krap. & Greg.", International Conference on Biological, Environment and Food Engineering (BEFE-2015)Singapore, 15 - 16 พฤษภาคม 2015, - สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2014 exณัฐญาภรณ์ ศรีบุญปวน, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "การใช้ต้นถั่วบราซิลฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนด้วยโลหะในพื้นที่ทิ้งเถ้าถ่านหิน", งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน (Research Networking towards ASEAN Knowledge Development), 22 - 23 กรกฎาคม 2014, พิษณุโลก ประเทศไทย