Reverse Threshold Model Theory

Publish Year International Conference 1
2012 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์, "Efficiency of Reverse Threshold Model Theory Using Floating Garden Data", IBS 2012 15th International Biotechnology Symposium and Exhibition, 16 - 21 กันยายน 2012, daegu สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2013 exกีรติ ศิลปะ , inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์, "การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไส้เดือน เพอริโอนีกซ์ เอ็กซ์คาวาตัส ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี", ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ NGC2013, 17 - 19 กรกฎาคม 2013, ambassador hotel กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย