การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลาง ขนาดเล็กในส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม