ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2554-2555)

  • inนางสาวนิลุบล สุขภาพ

  • inนางสาวนิลุบล สุขภาพ

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2012 inนางสาวนิลุบล สุขภาพ, "Factors Affecting the Impact of the Sufficiency Economy Learning Center: Case Study of Ban-thon-na-lap, Bandung District, Udonthani Province", Invitation to the 5th Biennial APEAEN Conference and 28th Annual AIAEE , 22 กุมภาพันธ์ 2012 - 22 พฤษภาคม 2013