การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์