การพัฒนาเครื่องหมายสนิปส์สำหรับลักษณะความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพริก Capsicum chinense PBC932 และ C. baccatum PBC80

Publish Year International Journal 3
2016 exPitchayapa Mahasuk, exDarush Struss, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "QTLs for resistance to anthracnose identified in two Capsicum sources", Molecular Breeding, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016
2016 inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exPitchayapa Mahasuk, exDarush Struss, "SNP analysis for anthracnose resistance in Capsicum spp.", Acta Horticulturae, ปีที่ 1127, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2016, หน้า 109-116
2013 exMahasuk, P., exChinthaisong, J., inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "Differential resistances to anthracnose in Capsicum baccatum as responding to two Colletotrichum pathotypes and inoculation methods", Breeding Science, ปีที่ 63, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2013, หน้า 333-338
Publish Year International Conference 5
2017 inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "Chili Anthracnose: Genetics, Pathogenicity and Mapping", Asian Solanaceous Round Table 2017, 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "Chili Anthracnose: Genetics and Pathogenicity to Mapping", The 2nd KU-KUGSA Bilateral Symposium on Food, Environment and Life for the Next Generation, 6 - 7 ธันวาคม 2016, ญี่ปุ่น
2015 inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "SNP Mapping to Locate Anthracnose Resistance in Capsicum spp.", The 5th Annuual International Conference Syiah Kuala University (AIC Unsyiah) 2015, 9 - 11 กันยายน 2015, Aceh สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2015 inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "Two SNP maps to locate QTLs for chili anthracnose resistances", International Symposium for Agricultural Biotechnology, 17 - 18 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 exPitchayapa Mahasuk, exJittima Chinthaisong, exPatiporn Temiyakul, exPaul W.J. Taylor, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "Differential resistances to chili anthracnose as affected by fruit maturity, Colletotrichum pathotypes and inoculation methods", XVth Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, 2 - 4 กันยายน 2013, Torino สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 1
2012 exจิตติมา ชินไธสง, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "พันธุกรรมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสพริกที่ตอบสนองต่อเชื้อ Colletotrichum 2 กลุ่ม", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย