การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างแบบ Core-Shell ลวดนาโนโดยใช้เทคนิค Atomic Layer Deposition เพื่อการตรวจจับก๊าซพิษ

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exWisitsoraat, A., exPhokharatkul, D., exHorprathum, M., exTuantranont, A., exKerdcharoen, T., "Carbon doped tungsten oxide nanorods NO2 sensor prepared by glancing angle RF sputtering", Sensors and Actuators, B: Chemical, ปีที่ 181, ฉบับที่ -, เมษายน 2013, หน้า 388-394
Publish Year International Conference 2
2013 exLutz, M., inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exTuantranont, A., exChoopun, S., exSingjai, P., exKerdcharoen, T., "Development of networked electronic nose based on multi-walled carbon nanotubes/polymer composite gas sensor array", 2013 IEEE 5th International Nanoelectronics Conference, INEC 2013, 2 มกราคม 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 exS. Siyang, exT. Kerdcharoen, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Diabetes Diagnosis by Direct Measurement from Urine Odor Using Electronic Nose", The 2012 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2012), 5 - 7 ธันวาคม 2012, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย