การแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียในทางเดินอาหารของยุงพาหนะนำโรคมาลาเรียชนิด Anopheles dirus complex