โมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีย์สำหรับโครมาโทกราฟีบนชิ้นงานขนาดเล็กเพื่อการวิเคราะห์เททระไซคลินในน้ำเสีย

Publish Year International Conference 1
2010 exWhitlow, H.J., inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exEronen, H., exSajavaara, T., exLaitinen, M., exNorarat, R., exGilbert, L.K., "Development of PIXE measurement of Ca changes resulting from viral transduction in cells", 21st International Conference on Application of Accelerators in Research and Industry, CAARI 2010, 8 สิงหาคม 2010