โมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีย์สำหรับโครมาโทกราฟีบนชิ้นงานขนาดเล็กเพื่อการวิเคราะห์เททระไซคลินในน้ำเสีย