การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของเซลล์สุกรที่ติดเชื้อ porcine circovirus type 2 ผ่านระบบสื่อสาร ERK MAPK