การวิเคราะห์การลงทุนเบื้องต้นเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยในการสร้างความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

  • inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์


แสดงความคิดเห็น

(0)