การศึกษาผลของชนิด plant growth regulator และน้ำตาลต่อการชักนำให้รากของต้นเนื้อเยื่อมันสำปะหลังพันธุ์การค้าของไทยสะสมแป้งในหลอดทดลอง