การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบเบ็ดเสร็จ โดยถอนหัวมันสำปะหลังพร้อมการตัดเหง้าและสับหัวมันสำปะหลังเป็นมันเส้น