การจัดทำร่างมาตรฐานการตามสอบและกระบวนการพัฒนาความสามารถตามสอบ