การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนิสิตปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน